• 130405_potrebitel_kredit
  • 130405_potrebitel_kredit
  • 130405_potrebitel_kredit
  • 130405_potrebitel_kredit
  • 130405_potrebitel_kredit
  • 130405_potrebitel_kredit
  • 130405_potrebitel_kredit
  • 130405_potrebitel_kredit
  • 130405_potrebitel_kredit
  • 130405_potrebitel_kredit
  • 130405_potrebitel_kredit
Ngày 21/09/2018, Vinacontrol CE được Bộ Công Thương chỉ định là đơn vị đủ năng lực thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động