• 130405_potrebitel_kredit
  • 130405_potrebitel_kredit
  • 130405_potrebitel_kredit
  • 130405_potrebitel_kredit
  • 130405_potrebitel_kredit
  • 130405_potrebitel_kredit
  • 130405_potrebitel_kredit
  • 130405_potrebitel_kredit
  • 130405_potrebitel_kredit
  • 130405_potrebitel_kredit
  • 130405_potrebitel_kredit
Vinacontrol CE là đơn vị duy nhất hiện nay cung cấp đầy đủ dịch vụ kiểm định,hiệu chuẩn, kiểm tra thiết bị y tế theo Nghị định 36/2016/NĐ-CP