Đào tạo nhận thức hệ thống quản lý

1. Đào tạo nhận thức, kỹ năng xây dựng, áp dụng và vận hành các công cụ cải tiến chất lượng và hiệu quả hoạt động:
– Kaizen (Mô hình CẢI TIẾN NHẬT BẢN) 
– 5S (Mô hình quản lý MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC) 
– Các công cụ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG bằng kỹ thuật thống kê (7 Tools, SPC) 
– TQM (Quản lý CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN) 
– Six Sigma 
– Lean, TPS (GIẢM THIỂU LÃNG PHÍ) 
– TPM (Duy trì NĂNG SUẤT TỔNG THỂ).

2. Đào tạo nhận thức, kỹ năng xây dựng, áp dụng và vận hành các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn:
– ISO 9000 (Hệ thống quản lý CHẤT LƯỢNG – HTQLCL) 
– ISO 14000 (Hệ thống quản lý MÔI TRƯỜNG) 
– ISO 17020 (Hệ thống quản lý TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH/ KIỂM ĐỊNH) 
– ISO 17025 (Hệ thống quản lý PHÒNG THÍ NGHIỆM) và ISO 15189 
– ISO 22000 (Hệ thống quản lý AN TOÀN THỰC PHẨM) và HACCP, GMP. 
– OHSAS 18000 (Hệ thống quản lý AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP) 
– SA 8000 (Hệ thống TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI) 
– ISO 27000 (Hệ thống quản lý AN NINH THÔNG TIN)