Quan trắc môi trường (quan trắc môi trường xung quanh) là quá trình theo dõi có hệ thống về thành phần môi trường, các yếu tố tác động lên môi trường nhằm cung cấp thông tin đánh giá hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường và đánh giá các tác động xấu đến môi trường. (Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường 2014)

1. TẠI SAO PHẢI QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH

Các căn cứ pháp lý:

 • Nghị định 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
 • Nghị định 40/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường (có sửa đổi Nghị định 18/2015/NĐ-CP);
 • Thông tư 27/2015/TT-BTNMT về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
 • Thông tư 24/2017/TT_BTNMT quy định kỹ thuật quan trắc môi trường;
 • Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Theo đó, tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh có hoạt động phát sinh nguồn ô nhiễm ảnh hưởng đến môi trường  bắt buộc phải Quan trắc môi trường.

2. CÁC QUY ĐỊNH TRONG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH

2.1. Các chỉ tiêu đo quan trắc

 • Quan trắc môi trường không khí xung quanh: tiếng ồn, độ rung, CO2, NO2, SO2,…;
 • Quan trắc môi trường nước thải: pH, COD, BOD, Nitrat, Phosphat, Amoni, Kim loại nặng,…;
 • Quan trắc môi trường nước mặt, nước ngầm, đất,…

2.2. Tần suất quan trắc môi trường

Theo quy định tại Thông tư 24/2017/TT-BTNMT, tần suất quan trắc môi trường được quy định như sau:

 • Môi trường không khí: 06 lần/năm - 02 tháng/lần;
 • Môi trường nước mặt: 06 lần/năm - 02 tháng/lần;
 • Môi trường nước ngầm, nước thải: 04 lần/năm – 03 tháng/lần;
 • Môi trường đất: 01 lần/năm.

2.3. Báo cáo quan trắc môi trường

Báo cáo quan trắc môi trường được xây dựng dựa trên Biểu mẫu A1 (Phụ lục V) – Thông tư 43/2015/TT-BTNMT. Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ được gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường, hoặc gửi về Ban Quản lý KCN (nếu doanh nghiệp đăng ký hoạt độgn sản xuất, kinh doanh trong KCN)

2.4. Xử phạt hành chính

Mức xử phạt hành chính trong hoạt động quan trắc môi trường được quy định tại Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

3. DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH CỦA VINACONTROL CE

Theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường số 2859/QĐ-BTNMT Về việc chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. Chứng nhận: Công ty CP Chứng nhận và Kiểm định Vinacontrol (Vinacontrol CE) có đầy đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định tại Nghị định số 127/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014, với mã số VIMCERTS 257.

Bên cạnh dịch vụ quan trắc môi trường, Vinacontrol CE còn cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường lao động, giúp doanh nghiệp giảm thiểu được chi phí và thời gian tối ưu nhất từ các điểm đo có thể trùng lặp khi sử dụng cùng lúc hai dịch vụ trong một khoảng thời gian.

Vinacontrol CE là đơn vị có kinh nghiệm và uy tín lâu năm trong lĩnh vực quan trắc môi trường luôn sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp những thông tin tốt nhất 24/7 hãy liên hệ Hotline: 0936 198 789